Tin tức
Thông báo kế hoạch đào tạo- bồi dưỡng năm 2010
Cập nhật ngày: 17/04/2010

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG QUẢN LÝ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số:    23     /NVQL
V/v: Thông báo kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2010
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố
Triển khai kế hoạch công tác năm 2010, Trường Quản lý KH&CN kính gửi quý Sở chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN (dự kiến) triển khai trong năm 2010 (tài liệu đính kèm theo công văn này).
Trường Quản lý KH&CN đề nghị quý Sở lên kế hoạch cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo - bồi dưỡng, gửi đăng ký sớm cho chúng tôi. Nhận được thông báo này, mong quý Sở sớm có công văn trả lời để Nhà trường được biết.
Trân trọng cảm ơn.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trường Quản lý KH&CN - Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 3.8258285; Fax: (04) 3.8262563
E-mail: mti.dthtqt@gmail.com hoặc mti.dthtqt@yahoo.com.
Website: www.mti.gov.vn

Nơi nhận:
-                     Như trên;
-                     Vụ TCCB (để báo cáo);
-                     Lưu VT, ĐT
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Vũ Văn Khiêm


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại