Thông tin bài thi
( Tìm kiếm theo: Chủ đề)
 Thi tin học văn phòng
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 8' - Thời gian thi: 55' - Số người thi: 398
 Thi IQ
Phí thi: 0 - Số câu hỏi: 5' - Thời gian thi: 30' - Số người thi: 581