Thông tin giảng viên
 TS: Đặng Duy Thịnh
Cố vấn Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ
0 Bài giảng | Blog của TS
Giới thiệu
Cố vấn Lãnh đạo
Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
Bộ Khoa học và Công nghệ