Thông tin giảng viên
 Giảng viên: Nguyễn Trọng Thụ
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Khoa học và Công nghệ
0 Bài giảng | Blog của Giảng viên
Giới thiệu
Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Bộ Khoa học và Công nghệ