Bài giảng
( Tìm kiếm theo: Mới nhất)
Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu - Nghiên cứu trường hợp - Ngày thứ hai - 13h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 47.07'
Số người xem: 104 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:22 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Các phương pháp phổ biến trong định giá công nghệ - Ngày thứ hai - 10h45
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 59.15'
Số người xem: 56 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:20 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Nghiên cứu trường hợp về các vấn đề sỡ hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học - Ngày thứ hai - 10h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 16.48'
Số người xem: 44 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:19 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Các vấn đề về sở hữu trí tuệ trong lập kế hoạch và thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ - Ngày thứ hai - 9h15
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 41.45'
Số người xem: 14 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:51 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu - Ngày thứ nhất - 13h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 55.56'
Số người xem: 4 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:51 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Cách tiếp cận 'Chu trình chuyển giao công nghệ' trong quản lý chuyển giao công nghệ quốc tế - Ngày thứ nhất - 10h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 62.49'
Số người xem: 6 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:18 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay - Ngày thứ nhất - 8h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 51.22'
Số người xem: 15 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:08 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này