Xem chú thích
Nghiên cứu trường hợp về các vấn đề sỡ hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học - Ngày thứ hai - 10h30