Xem chú thích
Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu - Ngày thứ nhất - 13h30