Xem chú thích
Cách tiếp cận 'Chu trình chuyển giao công nghệ' trong quản lý chuyển giao công nghệ quốc tế - Ngày thứ nhất - 10h30