Bài giảng
( Tìm kiếm theo: Mới nhất; Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ)
Thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Hưng
Phí xem: 0 - Thời lượng: 42.46'
Số người xem: 508 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:46 30/12/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (phần III)
Giảng viên: Lê Văn Kiều
Phí xem: 0 - Thời lượng: 77.21'
Số người xem: 128 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:39 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (phần II)
Giảng viên: Lê Văn Kiều
Phí xem: 0 - Thời lượng: 35.03'
Số người xem: 67 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:38 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (phần I)
Giảng viên: Lê Văn Kiều
Phí xem: 0 - Thời lượng: 72.44'
Số người xem: 285 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:36 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này