Bài giảng
( Tìm kiếm theo: Mới nhất; Lập kế hoạch và quản lý chuyển giao công nghệ)
Lập kế hoạch và quản lý chuyển giao công nghệ
Giảng viên: Hoàng Thu Hiền
Phí xem: 0 - Thời lượng: 147.07'
Số người xem: 314 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:05 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu - Nghiên cứu trường hợp - Ngày thứ hai - 13h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 47.07'
Số người xem: 104 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:22 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Các phương pháp phổ biến trong định giá công nghệ - Ngày thứ hai - 10h45
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 59.15'
Số người xem: 56 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:20 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Nghiên cứu trường hợp về các vấn đề sỡ hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học - Ngày thứ hai - 10h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 16.48'
Số người xem: 44 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:19 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu - Ngày thứ nhất - 13h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 55.56'
Số người xem: 4 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:51 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Cách tiếp cận 'Chu trình chuyển giao công nghệ' trong quản lý chuyển giao công nghệ quốc tế - Ngày thứ nhất - 10h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 62.49'
Số người xem: 6 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:18 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoạt động chuyển giao công nghệ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam - Ngày thứ nhất - 9h45
Giảng viên: Hoàng Thu Hiền
Phí xem: 0 - Thời lượng: 34.28'
Số người xem: 24 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:14 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay - Ngày thứ nhất - 8h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 51.22'
Số người xem: 15 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:08 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này