Bài giảng
( Tìm kiếm theo: Mới nhất; Các kỹ năng)
Kỹ năng ứng dụng CNTT - Bài 7 - Cách phòng chống virus máy tính
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên khoa CNTT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 81.06'
Số người xem: 239 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:15 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Kỹ năng ứng dụng CNTT - Bài 6 - Giới thiệu về Internet
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên khoa CNTT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 40.35'
Số người xem: 92 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:14 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Kỹ năng ứng dụng CNTT - Bài 5 - Thay đổi cấu hình hệ thống trong Window XP
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên khoa CNTT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 74.32'
Số người xem: 75 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:13 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Kỹ năng ứng dụng CNTT - Bài 4 - Quản lý tệp và thư mục trong Window XP
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên khoa CNTT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 79.39'
Số người xem: 54 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:13 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Kỹ năng ứng dụng CNTT - Bài 3 - Cơ bản về hệ điều hành Window XP
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên khoa CNTT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 44.18'
Số người xem: 65 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:12 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Kỹ năng ứng dụng CNTT - Bài 2 - Các thành phần cơ bản của máy tính
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên khoa CNTT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 15.32'
Số người xem: 79 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:11 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Kỹ năng ứng dụng CNTT - Bài 1 - Giới thiệu CNTT và Máy tính điện tử
Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên khoa CNTT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 16.54'
Số người xem: 107 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:05 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Sử dụng Microsoft Word - Bài 8 - Làm việc với các kiểu định dạng Style
Thạc sỹ: Hoàng Thị Mai
Giảng viên Khoa CNTT, trường CĐSP Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 46.15'
Số người xem: 46 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:04 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Sử dụng Microsoft Word - Bài 7 - Thiết lập in ấn
Thạc sỹ: Hoàng Thị Mai
Giảng viên Khoa CNTT, trường CĐSP Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 25.11'
Số người xem: 53 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:03 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Sử dụng Microsoft Excel - Bài 6 - Làm việc với biểu đồ
Thạc sỹ: Hoàng Thị Mai
Giảng viên Khoa CNTT, trường CĐSP Hà Nội
Phí xem: 0 - Thời lượng: 35.07'
Số người xem: 31 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:55 21/12/09
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này