Bài giảng
( Tìm kiếm theo: Mới nhất)
Thông tin sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Hưng
Phí xem: 0 - Thời lượng: 42.46'
Số người xem: 508 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:46 30/12/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Kỹ năng xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Giảng viên: Nguyễn Việt Cường
Phí xem: 0 - Thời lượng: 120.02'
Số người xem: 619 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:45 02/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước (bài 1_phần II)
Giảng viên: Nguyễn Việt Cường
Phí xem: 0 - Thời lượng: 127.51'
Số người xem: 297 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:42 02/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước (bài 1_phần I)
Giảng viên: Nguyễn Việt Cường
Phí xem: 0 - Thời lượng: 107.32'
Số người xem: 337 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 05:41 02/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập kế hoạch và quản lý chuyển giao công nghệ
Giảng viên: Hoàng Thu Hiền
Phí xem: 0 - Thời lượng: 147.07'
Số người xem: 314 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:05 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (phần III)
Giảng viên: Lê Văn Kiều
Phí xem: 0 - Thời lượng: 77.21'
Số người xem: 128 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:39 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (phần II)
Giảng viên: Lê Văn Kiều
Phí xem: 0 - Thời lượng: 35.03'
Số người xem: 67 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:38 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (phần I)
Giảng viên: Lê Văn Kiều
Phí xem: 0 - Thời lượng: 72.44'
Số người xem: 285 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:36 01/04/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu - Nghiên cứu trường hợp - Ngày thứ hai - 13h30
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 47.07'
Số người xem: 104 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:22 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Các phương pháp phổ biến trong định giá công nghệ - Ngày thứ hai - 10h45
TS: Ramanathan
TS Ramanathan - Trung tâm chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương (APCTT)
Phí xem: 0 - Thời lượng: 59.15'
Số người xem: 56 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:20 12/01/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này