Thông tin khóa học
( Tìm kiếm theo: Chủ đề)
 Kỹ năng cho cán bộ quản lý
 Sử dụng Microsoft Word
Lớp 1 (Phí đăng ký: , Số ngày sử dụng: 365, Số người đăng ký: 4)
 Sử dụng Microsoft Excel
Lớp 1 (Phí đăng ký: , Số ngày sử dụng: 365, Số người đăng ký: 5)
 Kỹ năng ứng dụng CNTT
Lớp 1 (Phí đăng ký: , Số ngày sử dụng: 365, Số người đăng ký: 3)
 Kỹ năng thuyết trình
Lớp 1 (Phí đăng ký: , Số ngày sử dụng: 365, Số người đăng ký: 6)
 Một số cách phát âm trong tiếng Anh
Lớp 1 (Phí đăng ký: , Số ngày sử dụng: 365, Số người đăng ký: 2)