Danh sách các thành viên

Khi vào chức năng này, bạn có thể biết được danh sách các thành viên học cùng lớp học với bạn. Để thực hiện chức năng này, bạn vào chức năng “Vào lớp”, vào tab “Danh sách học viên”. Giao diện màn hình như sau:

Back