Giáo viên

Đây là tính năng giúp cho bạn có thể tìm hiểu danh sách các giảng viên tham gia giảng dạy.Để thực hiện chức năng này bạn chọn chức năng Bài giảng, tab Giảng viên. Màn hình hiển thị

 


 

Tại phần hiển thị giảng viên học viên có thể xem Blog của giảng viên, xem các bài giảng của giảng viên này

Back