Tổ chức lớp Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Tham dự lớp tập huấn này, các học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng chung liên quan đến quản lý nhà nước về KH & CN nói chung, xây dựng và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước về SHTT, về TC - ĐL- CL, về Thông tin KH & CN, cơ chế kế hoạch hoá và tài chính cho hoạt động KH & CN....Qua các chuyên đề :

    - Cơ sở của quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

    - Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

    - Những nội dung chủ yếu của pháp luật về khoa học và công nghệ

    - Thanh tra trong lĩnh vực nhà nước về khoa học và công nghệ

    - Đảm bảo thông tin cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

    - Kế hoạch hoá và dảm bảo tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ

Cuối khoá tập huấn, các học viên có Bài thu hoạch tổng hợp, đánh giá lại những kiến thức, kỹ năng đã thu nhận được trong 5 ngày học. Khoá tập huấn được giảng dạy bởi các giảng viên là các lãnh đạo của các đơn vị chuyên ngành trực tiếp tham gia các hoạt động quản lý của Bộ KH & CN và giảng viên của trường Nghiệp vụ Quản lý KH & CN. Kết thúc khoá tập huấn các học viên được phát chứng chỉ hoàn thành khoá học về "Quản lý nhà nước về Khoa học và công nghệ"

Hoàng Thu Hiền

Khoa Kinh doanh và Phát triển