Quản lý KH&CN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Trong thời gian tổ chức Lớp tập huấn (từ 15 - 18/9/2006), học viên đã được truyền đạt, trao đổi và thảo luận các nội dung:

- Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các yêu cầu đặt ra đối với các ngành kinh tế - kỹ thuật Việt Nam ;

- Khoa học và công nghệ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và trong tiến trình toàn cầu hoá;

- Quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

- Quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; và,

- Quản lý nhà nước về Công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhìn chung, theo đánh giá, nhận xét của học viên - Lớp tập huấn đã được tổ chức thành công ở nhiều phương diện (nội dung, chương trình, giảng viên, phương pháp, tổ chức), và theo đó đã đạt được các mục tiêu đề ra. Đó là:

- Cung cấp cho học viên những kiến thúc liên quan đến xu hướng phát triển nói chung, và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và trong tiến trình toàn cầu hoá;

- Tạo diễn đàn để học viên có thể trao đổi và thảo luận về những vấn đề liên quan đến thời cơ, thách thức và những vấn đề cũng như các giải pháp đề xuất từ thực tiễn lãnh đạo và quản lý KH&CN ở các địa phương đối với việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý KH&CN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Điều đáng chú ý là, với phương pháp trực quan hoá có sự tham gia tích cực của người học, học viên của khoá tập huấn đã tích cực, sôi nổi trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất việc xây dựng một chương trình hành động đối với các cơ quan quản lý KH&CN các tỉnh/ thành phố hiện nay. Đó là, Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các khía cạnh mà chương trình đề cập đến bao gồm: các nội dung cần thực hiện, các mục tiêu cần đạt được, các giải pháp đề xuất, và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến đổi mới sản phẩm, đổi với công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và chất lượng với các doanh nghiệp trong xu hướng phát triển hiện nay.

Theo Kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt, trong năm 2006, Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN sẽ tổ chức nhiều khoá đào tạo và tập huấn với nhiều chuyên đề và nội dung khác nhau, trong đó nội dung “Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” sẽ còn hai lớp- tại Quảng Trị (từ 12 - 15/9/2006) và tại Bình Phước (trong tháng 10/2006).

                                                                                          Nguyễn Việt Cường - Khoa Công chức và Công vụ