Điều lệ tổ chức

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ 

(ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BKHCN

ngày 09 tháng 4 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thông tin