Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ (sau đây gọi là tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là: Management Training Institute (viết tắt là MTI).

Theo Quyết định số 856/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ,, cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm:

1. Văn phòng.

2. Phòng Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh.

3.. Phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ.

4. Phòng Tư vấn phát triển chương trình

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC

1

Ông Nguyễn Ngọc Song

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà B, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 043.9349992

E-mail: nnsong@most.gov.vn

 

 

   
   

 

VĂN PHÒNG

 

Phó Chánh Văn phòng (Phụ Trách): Nguyễn Viết Quân

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 0243.8241017

(photo)

3

Phó CVP, Phụ trách Kế toán: Trần Văn Hiếu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 0243.939 3819

(photo)

 

   
   

 

4

Chuyên viên: Nguyễn Văn Thịnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

5

Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Tâm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

6

Chuyên viên: Nguyễn Xuân Quỳnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8258285

(photo)

7

Chuyên viên: Đào Thị Hương Trà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.9344052

(photo)

 

 

8

Trưởng phòng: Bùi Hải Cường

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.9363428

(photo)

 

9

Chuyên viên: Nguyễn Văn Hoà

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043. 9393454

(photo)

 

10

Giảng viên: Nguyễn Việt Hùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8251564

(photo)

11

Giảng viên: Nguyễn Trang Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 043.8251564

(photo)

 

12

Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn Khương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8251564

(photo)

 

13

Trưởng khoa: Hoàng Thu Hiền

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8241017

(photo)

 

 

 
 

 

14

Giảng viên: Trần Văn Tám

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 04.38251564

(photo)

15

Giảng viên: Lê Vũ Toàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.8241017

(photo)

 

16

Giám đốc: Nguyễn Liên Hoa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 043.9341036

(photo)

 

17

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 0313.861200 - 0989121994

(photo)