Quá trình thành lập

 

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ (sau đây gọi là tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 

Tiền thân của Trung tâm trước đây là Trường Quản lý khoa học và công nghệ

Hiện nay, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 856/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tạm thời Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ.