THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁC KỸ NĂNG TRONG LĨNH VỰC KH&CN