Thông báo mở các lớp thử nghiệm đào tạo trực tuyến “Bồi dưỡng kiến thức quản lý KH&CN”

 

   BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG QUẢN LÝ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:   224   /QLKHCN

V/v thông báo mở các lớp thử nghiệm đào tạo trực tuyến “Bồi dưỡng kiến thức quản lý KH&CN”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  23   tháng  10  năm 2012

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố

Thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của Trường Quản lý khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu bài giảng cho hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý KH&CN (e-MTI)”, Trường Quản lý KH&CN tổ chức đào tạo thử nghiệm các lớp trực tuyến (e-learning) trên website đào tạo (www.mti.vn) gồm 4 khóa đào tạo với nội dung:

1. Quản lý KH&CN cấp huyện (Quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng);

2. Thanh tra trong lĩnh vực KH&CN;

3. Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN;

4. Đăng ký hoạt động KH&CN.

1.      Mục tiêu của khóa học:

- Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Lĩnh vực Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Quản lý đo lường và chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG;  Thanh tra trong quản lý Hành chính nhà nước; Thanh tra chuyên ngành; Phương pháp luận xây dựng kế hoạch KH&CN; Tài chính cho hoạt động KH&CN; Khái quát về tổ chức KH&CN; Đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN…;

- Áp dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, khuyến khích học viên tiếp cận, sử dụng và làm quen với hình thức đào tạo trực tuyến;

- Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Tạo diễn đàn thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động KH&CN, đề tài nghiên cứu khoa học ở địa phương giữa các học viên và giảng viên trực tuyến.

2.      Đối tượng tham gia:

Các cán bộ quản lý KH&CN thuộc Sở KH&CN; các quận, huyện, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố.

3.      Hình thức:

Học viên học trực tuyến thông qua video, bài viết, bài giảng điện tử trên Hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường Quản lý KH&CN, tại địa chỉ: http://www.mti.vn; đồng thời được trao đổi trực tuyến với các giảng viên, học viên thông qua phòng học trực tuyến.

+ Thời gian học dự kiến: Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 20/12/2012;

+ Trao đổi trực tuyến dự kiến: Ngày 4,5,6,7/12/2012 (từ 9h00 đến 11h00 các ngày);

+ Địa điểm học: Học ở bất kỳ địa điểm nào có máy vi tính kết nối Internet và Giảng viên trao đổi trực tuyến tại Hà Nội.

Đề nghị Quý đơn vị phổ biến cho các cán bộ, viên chức có nhu cầu đăng ký tham gia các lớp học trực tuyến (mẫu đăng ký được gửi kèm theo). Hạn cuối cùng nhận đăng ký tham gia ngày 10/11/2012.

Quý đơn vị đăng ký tối đa 4 người và các học viên phải tham gia khóa học đầy đủ . Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký Trường Quản lý KH&CN sẽ cấp tài khoản truy cập khóa học (usernames và passwords) và thông báo cho học viên qua e-mail.

Trân trọng cảm ơn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng - Trường Quản lý KH&CN

38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: (043) 8258285; Fax: (043) 8262563

hoặc 0166.2700008 (Thiều Thị Thu Thảo). E-mail: vbmti2012@gmail.com

* URL: www.mti.gov.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ TCCB (để thông báo);

- Công ty AI (để phối hợp);

- Lưu: VT, ĐT&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Văn Khiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

(Kèm theo công văn số 224/QLKHCN ngày 23/10/2012)

 

1.      Lớp: Quản lý nhà nước về KH&CN trong bối cảnh hội nhập

TT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Điện thoại

e-mail

Nhu cầu được cấp giấy chứng nhận

1

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

…….

…….

……

…….

……..

 

2.      Lớp: Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Điện thoại

e-mail

Nhu cầu được cấp giấy chứng nhận

1

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

…….

…….

……

…….

……..

 

 

3.         Lớp: Thanh tra trong lĩnh vực KH&CN

TT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Điện thoại

e-mail

Nhu cầu được cấp giấy chứng nhận

1

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

…….

…….

……

…….

……..

 

 

4.         Lớp: Quản lý KH&CN cấp huyện: Quản lý Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

TT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Điện thoại

e-mail

Nhu cầu được cấp giấy chứng nhận

1

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

…….

…….

……

…….

……..