Kết quả kỳ thi nâng ngạch lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2007

Ngày 15/2/2008, Bộ KH&CN có Công văn số 259/TB-HĐTNN gửi các Bộ ngành về việc thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lên kỹ sư chính năm 2007. Nội dung chính như sau:

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BKHCN ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu chính, kỹ sư lên kỹ sư chính năm 2007, Hội đồng thi nâng ngạch NCVC, KSC năm 2007 xin thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lên kỹ sư chính năm 2007.

Hội đồng thi nâng ngạch nhận đơn phúc tra trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc tra gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Quá thời hạn trên, mọi đơn phúc tra sẽ không giải quyết.

Căn cứ kết quả thi nâng ngạch, đề nghị Quý cơ quan bổ nhiệm vào ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính và xếp lương theo đúng quy định cho các viên chức đạt kết quả. Thời gian hưởng ngạch, bậc lương mới kể từ ngày 01/01/2008.

Hội đồng thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lên lên kỹ sư chính năm 2007 Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo để Quý Cơ quan biết và làm các thủ tục tiếp theo.

* Bảng kết quả chi tiết

 

Hoàng Văn Thụ

P. Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

(Nguồn: Website Bộ Khoa học và Công nghệ)