Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2009

Thực hiện công văn số 1215/BKHCN-KHTC ngày 02/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tạm thời xây dựng “Kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2009”, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2009 theo các nội dung chính sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2008

Các đơn vị phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2008, đảm bảo đầy đủ các nội dung:

- Đánh giá toàn diện các mặt hoạt động KH&CN đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cho 6 tháng cuối năm, bao gồm hoạt động theo chức năng thường xuyên, nghiên cứu triển khai (nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở), tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản, hợp tác quốc tế, các nhiệm vụ khác (bảo vệ môi trường, đào tạo, thông tin, tuyên truyền, …).

- Đánh giá theo từng nhiệm vụ cụ thể về tiến độ thực hiện (nội dung, kinh phí) so với kế hoạch, kết quả nổi bật, hiệu quả đầu tư. Những nhiệm vụ chưa hoàn thành phải giải trình lý do (đặc biệt lưu ý đối với những nhiệm vụ KH&CN của năm trước chưa hoặc chậm nghiệm thu, phải tiếp tục thực hiện trong năm 2008; các dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 2007 nhưng đến nay chưa được nghiệm thu).

- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục.

II. Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2009

- Đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp: Đơn vị rà soát và đưa vào kế hoạch những nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước, nếu cần tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2009.

- Đối với các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2009: Các đơn vị khẩn trương tiến hành việc phê duyệt danh mục các nhiệm KH&CN cấp Bộ, các dự án đầu tư (tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản), nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng nguồn kinh phí SNMT (nếu có)…

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trương tăng cường việc uỷ quyền cho các đơn vị trong việc tổ chức các hội đồng xét duyệt, thẩm định…(sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau).

Đề nghị đơn vị sắp xếp danh mục các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên để Bộ có cơ sở cân đối kinh phí.

Nhiệm vụ theo chức năng thường xuyên, các nhiệm vụ khác: Đơn vị xây dựng phụ lục dự toán kinh phí chi tiết cho từng nhiệm vụ

Trên cơ sở kế hoạch KH&CN năm 2009 được xây dựng theo các nội dung nêu trên, đơn vị lập hệ thống biểu báo cáo theo mẫu đính kèm (Theo mẫu biểu trên mục thông báo của trang tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ http://www.most.gov.vn/).

Văn bản kế hoạch của đơn vị (gồm đầy đủ cả phần báo cáo và biểu mẫu) gửi về Văn phòng Bộ (Phòng KH&CN nội bộ) 02 bộ, đồng thời gửi files về địa chỉ pkhcn@most.gov.vn, trước ngày 14/6/2008 để tổng hợp.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2009 đảm bảo đúng tiến độ.

- Chi tiết nội dung công văn số 1268/BKHCN-VP

 

Hoàng Văn Thụ

 

 

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

(Nguồn: Website Bộ Khoa học và Công nghệ)