GIẤY MỜI

 

 

 

 

 

 


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG QUẢN LÝ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
––––––––––––––––––––
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
                    Hà Nội, ngày    tháng 11 năm 2012
 
 
 
 
 

 GIẤY MỜI

Kính gửi:
………………………………………………………….

 
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ, Trường Quản lý khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp và kỹ năng giảng dạy”.
1. Thành phần:
- Giảng viên cơ hữu;
- Cộng tác viên (cán bộ kiêm nhiệm, chuyên gia…);
- Giảng viên tại một số trường Đại học;
- Chuyên gia trong lĩnh vực KH&CN;
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Từ 8 h, ngày 15/11/2012 đến 16/11/2012.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Nhà khách Văn phòng Quốc Hội- Số 27A, đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Số điện thoại liên hệ: 043. 8258.285
Trường Quản lý khoa học và công nghệ trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự Hội thảo./.
Xin trân trọng cảm ơn.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Đào Thị Ái Thi