Ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet

Ngày 23/05/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-BKHCN về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để thống nhất quản lý và tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng các website và phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các đơn vị chủ quản website trong công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), hình thành mạng lưới tuyên truyền và xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyên truyền có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu truyền thông về KH&CN; ngày 23/05/2008 Bộ KH&CN đã có Quyết định ban hành Quy chế về việc Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết nội dung Quyết định 901/QĐ-BKHCN

Hoàng Văn Thụ

 

P. Đào tạo và Hợp tác quốc tế

(Nguồn: Website Bộ Khoa học và Công nghệ)