Tổng kết công tác đào tạo - bồi dưỡng năm 2006

2006- năm hoạt động thứ 10 của nhà Trường- đã ghi nhận những thành công vượt bậc của các mô hình đào tạo - bồi dưỡng đã thực hiện trong suốt thời gian từ khi thành lập, cũng như những thể nghiệm mới trong việc đã dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu luôn thay đổi và ngày một cao hơn của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Những mặt công tác nổi bật trong năm 2006 của nhà Trường là: 1, Việc đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung và đối tượng đào tạo- bồi dưỡng. Nhà trường đã triển khai mở rộng các chuyên để mới, hướng tới phục vụ đối tượng là các doanh nghiệp và cán bộ quản lý KH&CN tại các địa phương; 2, Tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu, nhằm nâng cao năng lực quản lý KH&CN tại các địa phương, đặc biệt là cấp huyện và thị xã; 3, Các khoá bồi dưỡng chuyên đề đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho việc lập dự án chuyển đổi của các tổ chức khoa học và công nghệ và các đơn vị sự nghiệp công lập tại các địa phương; 4, Nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực KH&CN, nhà Trường đã tổ chức thành công 04 khoá tập huấn “Quản lý khoa học và công nghệ trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế” cả trong và ngoài nước; 5, Một chương trình đặc biệt là dự án thử nghiệm về đào tạo tình báo công nghiệp phục vụ cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; 6, Nhà trường cũng đã xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự án chuyển đổi thành tổ chức KHCN công lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo mô hình “115”.

Tính đến cuối tháng 12 năm 2006, Trường đã tổ chức được 34 khoá tập huấn với hơn 2574 lượt học viên tham gia. Đây cũng là năm có số lượng học viên cao nhất trong hơn 10 năm hoạt động của nhà Trường. Trong đó, nổi bật, là 05 khoá “Bồi dưỡng kiến thức Kinh tế- kỹ thuật” thời gian 03 tháng cho 486 học viên, 04 khoá “Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện/thị” cho 545 học viên, 03 khoá “Quản ký khoa học và công nghệ trong giai đoạn hội nhập cho gần 300 học viên cả ba miền, 02 khoá “Đổi mới công nghệ và quản lý đổi mới công nghệ” cho hơn 200 học viên là lãnh đạo các sở KH&CN và cán bộ làm công tác khoa học tại các doanh nghiệp của cả hai miền Nam và Bắc. Về các mặt công tác khác, thong qua hoạt động đào tạo- bồi dưỡng, Trường đã nghiêm túc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức ngành KH&CN; Công tác hợp tác quốc tế cũng là mảng hoạt động mà nhà Trường hết sức quan tâm.

Hoàng Văn Thụ

P. Đào tạo và Hợp tác quốc tế