Kết quả đào tạo năm 2003

 -         Chương trình đào tạo trong năm 2003 Bao gồm nội dung, thời gian, địa điểm học tập đã sớm được gửi tới 61 Sở KH,CN&MT và các Bộ, ngành để tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị lập kế hoạch cử học viên đi bồi dưỡng đào tạo tại các lớp do Trường tổ chức.

 -         Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường đã chủ động tổ chức trao đổi với Lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài Bộ về nội dung giảng dạy, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội khóa X, cũng như các văn bản pháp quy mới được ban hành liên quan đến hoạt động quản lý KH&CN.

 -         Triển khai chương trình phổ biến pháp luật KH&CN năm 2003  với các lớp đào tạo tổ chức tại 3 vùng Bắc – Trung – Nam của đất nước.

 -         Trong năm 2003, Trường đã tổ chức 32 lớp với sự tham gia của 2024 lượt học viên từ 61 Sở KH,CN&MT và một số bộ, ngành. Chi tiết thành phần học viên như trong sơ đồ kẻm theo: 47% từ các Sở KH&CN, 35% các Sở, ban, ngành khác, 10% từ Bộ KH&CN, cấp huyện 7%, doanh nghiệp 1%.

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

 

Thành phần học viên năm 2003