Nghiên cứu - Tư vấn

Nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu

-         Đề án: "Nghiên cứu ứng dụng cách tiếp cận Tham gia - Tích cực - Trực quan vào điều kiện cụ thể đào tạo và bồi dưỡng quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN của Việt Nam"

Mục tiêu của đề án là nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất ứng dụng cách tiếp cận Tham gia - Tích cực - Trực quan trong bồi dưỡng, đào tạo công chức quản lý nhà nước về KH&CKết quả nghiên cứu

Đề án nghiên cứu

-         "Bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ quản lý KH,CN&MT đến năm 2000", Hà Nội, 2/1997.

-         "Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá", đề tài cấp Bộ, Bộ KH,CN&MT, Hà Nội, 6/2000

-         "Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ 2001 - 2010 công nghiệp hoá và hiện đại hoá tỉnh Vĩnh Long", Vĩnh Long, 12/2000.

-         "Nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin giai đoạn 2000 - 2005", Chương trình tổng thể công nghệ thông tin, Hà Nội, 2000.

-         "Xây dựng chương trình đào tạo cán bộ quản lý thông tin và công nghệ (CIO)", Hà Nội, 2000.

-         "Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng chương trình đào tạo công chức quản lý KH, CN&MT theo tiêu chuẩn ngạch, bậc công chức - Triển khai pháp lệnh cán bộ công chức", đề tài cấp Bộ, Bộ KH,CN&MT, Hà Nội, 2001.

-         "Quản lý Nhà nước về KH&CN từ góc độ các nhà nghiên cứu", đề tài cấp cơ sở, Hà Nội, 2002.

-         "Điều tra nhu cầu đào tạo về Quản lý môi trường", đề tài cấp cơ sở, Hà Nội, 2002.