Áp dụng phương pháp 3T tại Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN

Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao hơn đốI vớI công tác đào tạo, bồI dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bên cạnh việc thường xuyên hoàn thiện, cảI tiến, cập nhật các nộI dung, chương trình đào tạo; việc đổI mớI, áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo là hết sức cần thiết.

Hiện nay, cách tiếp cận đào tạo lấy học viên làm trung tâm, hay huy động sự tham gia tích cực của học viên đang ngày càng phổ biến trên thế giớI nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Cách tiếp cận đào tạo này, qua thực tế tỏ ra rất phù hợp vớI đốI tượng là học viên ngườI lớn, là những cán bộ đang công tác, có sẵn kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực kiến thức của họ. Tiếp thu cách đào tạo theo phương châm “tham gia” qua chương trình hợp tác đào tạo vớI Tổ chức Xây dựng năng lực quốc tế CHLB Đức (InWEnt), Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN đã dần từng bước trang bị cho mình phương pháp giảng dạy tiên tiến này.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC

Từ năm 1998, Trường đã xây dựng một nhóm giảng viên về phương pháp 3T (Tham gia- Tích cực- Trực quan). Trong những năm từ 1998 đến 2000, nhóm giảng viên này đã tham gia 04 lớp đào tạo giảng viên (training of trainers - TOT) trong khuôn khổ Chương trình hợp tác InWEnt-MTI vớI vai trò ban đầu là tham dự viên, rồI sau đó là đồng hướng dẫn viên (co-moderator) cùng vớI các chuyên gia Đức. Từ năm 2002-2005, Trường đã cử cán bộ tham gia 02 khoá Đào tạo Thạc sỹ huấn luyện (Master of Trainer)- Chương trình đào tạo hợp tác giữa InWEnt và Học viện hành chính quốc gia (NAPA). Đây là khoá đào tạo 18 tháng, dành cho các giảng viên của các Trường hành chính của các tỉnh, thành và bộ ngành, nhằm đào tạo những giảng viên về phương pháp giảng dạy tích cực áp dụng cho các lớp đông ngườI và theo tình hình cụ thể tạI Việt Nam.

Không chỉ bằng đào tạo từng bước, Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN còn xây dựng năng lực cho nhóm giảng viên về phương pháp 3T thong qua “Học bằng Hành” (Learning by Doing). Các giảng viên đã được tạo điều kiện tham gia giảng dạy tạI các lớp tập huấn của Trường, các lớp trong khuôn khổ hợp tác của Trường, cũng như các lớp theo yêu cầu đặt hàng của các đơn vị, địa phương.

KẾ THỪA TRIẾT LÝ, XÂY DỰNG LÝ THUYẾT.

Nắm bắt triết lý cơ bản của VIPP (Visualization in Participation Program) vớI các nguyên tắc của nó, đó là: huy động sự tham gia tích cực của các học viên, vớI định hướng và tập trung vào vấn đề quan tâm, bằng sự hướng dẫn/điều phốI của giảng viên, công cụ làm việc là trực quan, trong suốt quá trình học tập có sự tự điều chỉnh nhằm đạt kết quả học tập cao nhất. Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN đã đầu tư nghiên cứu phương pháp VIPP, chắc lọc những ưu điểm của phương pháp để áp dụng vào tình hình thực tế giảng dạy của Trường, xây dựng về cơ sở lý luận cũng như các phương pháp giảng dạy mang tên Tham gia- Tích cực- Trực quan (3T). Phương pháp giảng dạy 3T được mô tả bằng sơ đồ như sau:

Nghiên cứu về phương pháp 3T đã được tài liệu hoá (documentalize) bằng đề án nghiên cứu cấp Bộ của Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2004 “Nghiên cứu ứng dụng cách tiếp cận tham gia- tích cực- trực quan vào điều kiện cụ thể đào tạo và bồI dưỡng quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN của Việt Nam”; cũng như trong các tài liệu về phương pháp giảng dạy do Trường và cán bộ của Trường soạn thảo.

ÁP DỤNG VÀO BÀI GIẢNG

Phương pháp 3T dễ dàng áp dụng cho lớp quy mô nhỏ (dướI 30 người), nộI dung tập huấn về một kỹ năng nghiệp vụ cụ thể. ĐốI vớI những lớp này, Trường Nghiệp vụ đã sử dụng phương pháp 3T làm phương pháp tập huấn của lớp.

ĐốI vớI các lớp đông ngườI truyền thong (quy mô lớp từ 40 đến 120 học viên, và có thể đông hơn nữa), Trường đang áp dụng phương pháp 3T vào một số bài giảng (ví dụ: quản lý nhà nước về KH&CN, thanh tra KH&CN, quản lý đề tài KH&CN, đổI mớI công nghệ và quản lý đổI mớI công nghệ, .v.v.) Đây là một hướng đổI mớI phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà Trường. Tuy nhiên, số đông giảng viên thỉnh giảng của Trường vẫn tiến hành tập huấn theo phương pháp truyền thống- thuyết trình, chưa kết hợp phương pháp truyền thống vớI phương pháp hiện đạI 3T.

TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN

Trong những năm 2000- 2005, Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN đã cử giảng viên tham gia hang loạt các lớp tập huấn cho giảng viên theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị vớI các lĩnh vực khác nhau, có thể nêu ra đây như:

Tập huấn cho 151 điều phốI viên (moderator) tạI 6 lớp về “Phương pháp tham gia trong xoá đói giảm nghèo”, trong đó: 3 lớp do InWEnt tổ chức, 2 lớp cho NGO tạI Việt Nam và 1 lớp tạI CHLB Đức.

Trong khuôn khổ dự án VIE 01-015-01 của UNDP và Uỷ ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trường đã tham gia biên soạn sổ tay huấn luyện cho giảng viên (Facilitation Manual) và tham gia 3 lớp tâp huấn cho gần 60 giảng viên về lồng ghép giớI (Gender Mainstreaming)

Theo hợp tác vớI Vụ Khoa học, giáo dục và môi trường của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường đã cử giảng viên tham gia tập huấn về phương pháp tham gia trong lĩnh vực thực hiện Chương trình nghị sự 21 ở địa phương, tạI 5 lớp tập huấn cho trên 100 học viên.

Bên cạnh đó, Trường cũng đã cử giảng viên tham gia các lớp tập huấn giảng viên (TOT) và biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy cho 9 lớp tập huấn vớI gần 200 học viên trong một số lĩn h vực khác như: Quản lý Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng, Quản lý tổng hợp ven bờ (ICZM), phân tích tổ chức, bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài chính công, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, .v.v.

 

CảI tiến phương pháp giảng dạy, một trong những khâu cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồI dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được Trường Nghiệp vụ quản lý KH&CN quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập. Sự quan tâm ấy được thể hiện bằng các hoạt động cụ thể, đó là: xây dựng năng lực, kế thừa xây dựng lý thuyết, áp dụng vào bài giảng và tập huấn cho giảng viên. Có thể nói đây là một trong những thành tích hoạt động của nhà Trường, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồI dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đạI hoá đất nước.

                                                                                 Nguyễn Thuý Hiền - Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế