Khai giảng lớp Cập nhật văn bản mới trong quản lý Khoa học và Công nghệ tại Hà Nội

 

            Tham dự khai giảng lớp tập huấn có PGS.TS. Đào Thị Ái Thi - Phó Hiệu Trưởng Trường Quản lý KH&CN, Ông Bùi Hải Cường – Trưởng phòng Đào tạo & Hợp tác Quốc tế, cán bộ, giảng viên Trường Quản lý KH&CN.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn PGS.TS. Đào Thị Ái Thi đã nêu lên mục đích, yêu cầu của lớp tập huấn và đề nghị giảng viên cần tập trung vào vấn đề chính, thực hành nhiều, để học viên dễ nắm bắt và yêu cầu các học viên phải thực hiện tốt nội quy của lớp học.
Khóa tập huấn lần này nhằm cập nhật các văn bản mới và kỹ năng áp dụng các văn bản trong các tình huống quản lý KH&CN như: Tổng quan về kỹ năng áp dụng văn bản pháp luật; Những vấn đề cần lưu ý trong quá tình áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ; Kỹ năng áp dụng văn bản pháp luật mới trong xử lý các tình huống quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm; Cập nhật văn bản mới trong quản lý tài chính đối với nhiệm vụ KH&CN.
Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 28/4/2016.
 

Ban thông tin