Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (chương trình tiền công vụ) tại Hà Nội

 

 

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN (chương trình tiền công vụ) được xây dựng dành riêng cho đối tượng là: cán bộ, công chức (CBCC) mới được tuyển dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN; đối tượng mới chuyển từ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp sang khối cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN; và các đối tượng khác chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN. Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký quyết định số 3326/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 11 năm 2015 phê duyệt, ban hành chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng.
Với 03 khối kiến thức: khối kiến thức chung (02 chuyên đề), khối nghiệp vụ chuyên môn (10 chuyên đề) và khối kỹ năng (03 chuyên đề), chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN (chương trình tiền công vụ) nhằm mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức chung về quản lý nhà nước, quản lý KH&CN, các kỹ năng thực thi nhiệm vụ để có thể đảm nhiệm công việc của một chuyên viên.
Căn cứ quyết định số 3282/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN (chương trình tiền công vụ) có 56 học viên, đến từ các đơn vị: Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ Pháp chế, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN, Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Cục Năng lượng nguyên tử và Cục Công tác phía Nam.
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghe trình bày, trao đổi thảo luận 15 chuyên đề bài giảng thuộc 03 khối kiến thức trên. Ngoài ra, học viên sẽ phải có các bài kiểm tra và thu hoạch cuối khóa đạt yêu cầu, trước khi được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN (chương trình tiền công vụ) dự kiến được tổ chức trong 03 tuần, từ nay đến ngày 18/12/2015.

Ban Thông tin