Điều lệ tổ chức

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

của Trường Quản lý khoa học và công nghệ

(ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BKHCN

ngày 10 tháng 6 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Quyết định số 1456/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 1/4)

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 2/4)

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 3/4)

 

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý KH&CN (trang 4/4)

Ban Thông tin