Chức năng nhiệm vụ

Trường Quản lý khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Trường) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ.

Theo Quyết định số 1456/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2013 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Quản lý khoa học và công nghệ đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ. Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật;

2. Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

3. Thực hiện hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về quản lý khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

5. Phối hợp đào tạo sau đại học và các bậc học khác theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

8. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.