Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2007

TT

TÊN LỚP

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

I. Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý KH&CN tại các ngành và địa phương

1.    

 

Quản lý nhà nước về KH&CN (tiền công vụ)

Cán bộ, chuyên viên thuộc Bộ KH&CN, các bộ ngành và các Sở KH&CN các tỉnh/TP (những người chưa tham dự)

23/7 – 27/7

Tp HCM

2.    

 

Quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện, thị

Cán bộ quản lý KH&CN cấp huyện, thị tại địa phương

3/4 – 6/4

Quảng Bình

5/6 - 8/6

Trà Vinh

11/9 – 14/9

Hoà Bình

3.    

 

Quản lý Khoa học và Công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN các tỉnh/TP

17/4 – 20/4

Tp HCM

22/5 – 25/5

Thái Bình

3/7 – 6/7

Đà Nẵng

4.    

 

Quản lý đề tài, dự án KH&CN

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN các tỉnh/TP

26/6 – 29/6

Nghệ An

21/8 – 24/8

Đồng Tháp

5.    

 

Đổi mới công nghệ và quản lý đổi mới công nghệ

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/TP

8/5 – 11/5

Vĩnh Phúc

19/6 – 23/6

Cần Thơ

6.    

 

Tập huấn Nghiệp vụ thanh tra trong hoạt động KH&CN

Lãnh đạo, cán bộ thanh tra các Sở KH&CN các tỉnh/TP

27/3 – 30/3

Bắc Giang

10/4 – 13/4

Tây Ninh

7.    

 

Tập huấn Nghiệp vụ cán bộ thanh tra KH&CN

Lãnh đạo, cán bộ thanh tra các Sở KH&CN các tỉnh/TP

6/2007

Hà Nội

8.    

 

Tập huấn Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân

Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các Sở KH&CN tỉnh/TP

15/5 – 18/5

Khánh Hoà

17/7 - 20/7

Đồ Sơn

9.    

 

Tập huấn Xây dựng kế hoạch và tài chính tronh hoạt động KH&CN

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN các tỉnh/TP

12/6 - 15/6

Vũng Tàu

10/7 - 13/7

Lạng Sơn

10. 

 

Văn bản pháp luật KH&CN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN các tỉnh/TP

07/8 – 10/8

Nam Định

25/9 – 28/9

Bạc Liêu

11. 

 

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN các tỉnh/TP

29/5 – 01/6

Đồ Sơn

12. 

 

Lãnh đạo và quản lý hoạt động KH&CN tại địa phương

Lãnh đạo các Sở KH&CN các tỉnh/TP

6/2007

Hà Nội + Thượng Hải

II. Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KH&CN

13. 

 

Quản lý nhà nước về KH&CN (tiền công vụ)

Cán bộ, chuyên viên thuộc Bộ KH&CN

7/5 – 11/5

Đồ Sơn

14. 

 

Quản lý Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN

9/10 – 12/10

Đồ Sơn

15. 

 

Quản lý Hành chính chương trình chuyên viên

Cán bộ, chuyên viên thuộc Bộ KH&CN

6/2007

Hà Nội

16. 

 

Quản lý Hành chính chương trình chuyên viên chính

Cán bộ, chuyên viên thuộc Bộ KH&CN

8/2007

Hà Nội

17. 

 

Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh)

Cán bộ, chuyên viên thuộc Bộ KH&CN

6/2007

Hà Nội

9/2007

Hà Nội

18. 

 

Bồi dưỡng kiến thức Kinh tế - Kỹ thuật

Nghiên cứu viên, kỹ sư trong diện thi chuyển ngạch lên NCV chính, KS chính

Từ 17/4

Hà Nội

Từ 8/5

Hà Nội

Từ 10/7

TP HCM

Từ 7/8

Hà Nội

19. 

 

Bồi dưỡng thi nghiên cứu viên cao cấp

Nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính trong diện thi chuyển ngạch lên NCV cao cấp, KS cao cấp

 

 

20. 

 

Tình báo công nghiệp

02 lớp (tại Hà Nội và Tp HCM)

21. 

 

Quản lý chương trình, đề tài cấp Nhà nước

02 lớp