LỚP HỌC CỦA TÔI
Bạn chưa đăng nhập
Thông tin lớp học
Quản lý nhà nước về KH&CN
Giảng viên:  Thày Nguyễn Việt Cường, thày Lê Văn Kiều - trường MTI
Mã lớp   EMTI_QLNN
Sĩ số / Tổng   239Không hạn chế
Thời gian học   365 (Ngày)
Phí đăng kí   Miễn phí
Phí vào lớp   Miễn phí
Phí gia hạn   Miễn phí

Quản lý nhà nước về KH&CN