LỚP HỌC CỦA TÔI
Bạn chưa đăng nhập
Thông tin lớp học
Các kỹ năng trong lĩnh vực KH&CN
Giảng viên:  Thày Nguyễn Việt Cường, Cô Hoàng Thu Hiền - trường MTI
Mã lớp   MTI_KN
Sĩ số / Tổng   252Không hạn chế
Thời gian học   365 (Ngày)
Phí đăng kí   Miễn phí
Phí vào lớp   Miễn phí
Phí gia hạn   Miễn phí

Các kỹ năng trong lĩnh vực KH&CN